O konferencji

ESTETYKA JĘZYKOWA W KOMUNIKOWANIU

Zielona Góra, 8-9 czerwca 2017r.

ZAKRES KONFERENCJI

Przedmiotem kolejnej konferencji komunikologicznej, organizowanej przez Zakład Komunikacji Językowej IFP na Uniwersytecie Zielonogórskim, jest  zagadnienie estetyki  językowej w komunikowaniu. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Estetyka języka (estetyka językowa), czy – ogólniej rzecz ujmując – kategoria piękna w języku nie jest pojęciem  nowym, a namysł  nad  nim  towarzyszy językoznawcom i miłośnikom  języka od najdawniejszych czasów. Współcześnie estetykę  języka rozpatruje się w związkach z różnymi perspektywami i zagadnieniami w normatywnym opisie języka oraz formami działalności kulturalnojęzykowej, dlatego  interesujące będzie podjęcie ogólnych kwestii, jak na przykład:

  • znaczenie kryterium estetycznego we współczesnej ocenie normatywnej,
  • estetyka językowa i norma estetyczna a skuteczność komunikacji międzyludzkiej,
  • polityka językowa jako forma troski o estetykę języka,
  • estetyka językowa w świetle kultury języka,
  • estetyka języka a wartościowanie w języku,
  • związki estetyki języka z grzecznością językową, a także etyką i moralnością,
  • estetyka językowa a zróżnicowanie odmian języka i dynamika zmian społeczno-językowych.

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się jednak także obserwacje empiryczne, analizy zróżnicowanych  tekstów kultury i wytworów komunikacji prywatnej i publicznej, instytucjonalnej i grupowej, bezpośredniej i  zapośredniczonej przez media, partnerskiej  i zhierarchizowanej.  Mamy nadzieję prześledzić  charakterystyczne zjawiska, tendencje, procesy, które sprzyjają lub nie powstawaniu  tekstów  „ładnych, harmonijnych, przyjemnych dla ucha” oraz przyjrzeć się tym elementom wypowiedzi, które dostarczają lub  nie pozytywnych  wrażeń  językowych. Liczymy również  na  dyskusję dotyczącą tego, na czym polega  kłopotliwość ocen estetycznych wypowiedzi (tekstów) i  co może w nich podlegać lub nie ocenie estetycznej.

Różnorodność perspektyw w badaniu  estetyki języka zachęca do ujęć bilansujących, dlatego przedmiotem  naszych rozważań chcemy uczynić  estetykę językową w dawnej i współczesnej komunikacji z całością jej  skomplikowanych  uwarunkowań. Naszym  celem  jest  bowiem  próba  wszechstronnej  i  wielowątkowej  charakterystyki estetyki językowej w komunikowaniu.

ZGŁOSZENIA 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa do końca kwietnia 2017 r. Planowany czas poszczególnych  wystąpień to 20 minut, a objętość  artykułu nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego tekstu wraz z  bibliografią. Materiały pokonferencyjne ukażą się w serii wydawniczej Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze.

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail:  estetykajezykowa@gmail.com.  Aktualne  informacje będą także zamieszczane na stronie internetowej www.ifp.uz.zgora.pl.